Interneta veikala lietošanas noteikumi

Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi SIA AIBI interneta veikalā

1. Vispārējie nosacījumi

1.1. Šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk – „Noteikumi”) paredz vispārējos SIA AIBI interneta veikala shop.aibi.lv (turpmāk – „AIBI veikals”) nosacījumus. Noteikumi ir piemērojami, ja Pircējs izvēlas, pasūta un iegādājas AIBI veikalā piedāvātās preces vai jebkādā citā veidā izmanto AIBI veikala sniegtos pakalpojumus.

1.2. AIBI veikals ir mazumtirdzniecības interneta veikals, kas ir orientēts uz patērētājiem, kuri iegādājas preces personisko, ģimenes, mājsaimniecības vajadzībām jeb nolūkam, vai kas ir saistīts ar to saimniecisko vai profesionālo darbību.

1.3. AIBI veikalā preču tirdzniecību organizē, pilda un ar to saistītos pakalpojumus Pircējam sniedz SIA „AIBI”, juridiskā adrese: Cēsu iela 16A, Ērgļi, LV-4840, Latvija, reģistrācijas nr.: 40003340192, PVN maksātāja kods LV40003340192 (turpmāk – „Pārdevējs”). AIBI veikalā tiek pārdotas Pārdevējam īpašumā esošas preces.

1.4. Par Pircējiem šajos Noteikumos ir uzskatāmas personas, kuras iepērkas AIBI veikalā. Izmantot AIBI veikalu un tajā iepirkties ir tiesības (a) rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kuras ir pilngadīgas un kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu, un (b) juridiskām personām, kuru vārdā rīkojas izpildinstitūcijas vai pilnvarotie pārstāvji, piereģistrējoties AIBI veikalā Noteikumos noteiktā kārtībā, (turpmāk – „Pircējs”).

1.5. Piereģistrējoties vai iesniedzot piedāvājumu Pircējs apstiprina, ka tam ir tiesības iepirkties AIBI veikalā, proti, tas atbilst Noteikumu 1.4. punkta noteikumiem.

1.6. Kopā ar Pircēja iesniegto preču pasūtījumu šie Noteikumi kļūst par starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtu līgumu un ir abām pusēm saistošs juridisks dokuments. Līgums uzskatāms par noslēgtu, ja Pircējs sagatavo un iesniedz AIBI veikalā preču pasūtījumu, Noteikumos noteiktā kārtībā un termiņos veic apmaksu (ja Pircējs ir izvēlējies, ka par precēm norēķināsies apmaksājot rēķinu) un uz Pircēja norādīto elektronisko pastu Pārdevējs nosūta apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts. Līgums ir spēkā līdz pušu saistību izpildei, kas izriet no šī līguma.

1.7. Pircējs nav tiesīgs iesniegt preču pasūtījumu AIBI veikalā, ja tas nav iepazinies ar Noteikumiem un (vai) tiem nepiekrīt. Tajos gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai noteiktai to daļai, tam nebūs iespējas pasūtīt preces AIBI veikalā. Pircējam, pasūtot preces AIBI veikalā, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt.

1.8. Pārdevējs saglabā sev tiesības vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Pircējam, iepērkoties AIBI veikalā, piemērojami Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī un ir publicēti AIBI veikalā, tādēļ Pircējam s ar Noteikumiem jaiepazīstas katrā iepirkšanās reizē. Ja Pircējs pēc grozīto Noteikumu publicēšanas AIBI veikalā veic pasūtījumu, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar jaunajiem grozījumiem un tiem piekrīt.

1.9. Pārdevējs neuzņemas nekādu risku vai atbildību un ir no tās bez iebildumiem atbrīvojams, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī tam tāda iespēja tika sniegta.

1.10. Pārdevējam, ņemot vērā AIBI veikala sistēmas tehniskās iespējas, ir tiesības ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu, vienpusēji bloķējot vai dzēšot Pircēju profilus..

1.11. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma vienpusēji ierobežot Pircēja AIBI veikala pakalpojumu izmantošanu vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs AIBI veikalu izmanto pārkāpdams šos Noteikumus, mēģina kaitēt AIBI veikala izpildāmajiem pasūtījumiem, darba stabilitātei un (vai) drošībai.

1.12. Ņemot vērā Noteikumu 1.2. punktu un tiecoties vispirms apmierināt mazumtirdzniecības patērētāju vajadzības, Pārdevējs saglabā tiesības ierobežot pirkumus, kuros ir vairumtirdzniecības pazīmes, t. i., Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt un (vai) pildīt Pircēja pasūtījumu(-us), elektroniski informējot par to Pircēju, ja Pircējs pasūta mazumtirdzniecībā neierasti lielus preču daudzumus (neņemot vērā to, vai preces tiek pasūtītas ar vienu pasūtījumu, vai vairākiem salīdzinoši īsā laikā iesniegtiem pasūtījumiem) un (vai) ja Pircēja pasūtījumam(-iem) ir citas vairumtirdzniecības pirkšanas pazīmes.

1.13. Rodoties svarīgiem apstākļiem, Pārdevējs var uz laiku vai pavisam izbeigt AIBI veikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam. Šādā gadījumā Pārdevējs 5 darba dienu laikā atgriež Pircējiem to samaksāto naudu par nepiegādātajiem pasūtījumiem.

2. Reģistrācija un personas datu apstrādāšana

2.1. Pircējam, kurš vēlas izmantot AIBI veikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, sadaļā “Veikt pasūtījumu” ir jāievada visa prasītā informācija.

2.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai sadaļā “Veikt pasūtījumu” norādītie dati būtu precīzi, pareizi un izsmeļoši. Pārdevējs nekādā gadījumā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pircējam un (vai) trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus un (vai) neizsmeļošus personas datus.

2.3. Pircējam ir iespēja savus datus saglabāt, lai tos izmantotu veicot pirkumus vēlāk. Tos pēc tam var atjaunot vai dzēst sadaļā “Mans konts”.

2.4. Reģistrējoties sadaļai “Mans konts” Pircējs izveido individuālos pievienošanās datus (e-pasta adresi un paroli) un apņemas paroli glabāt noslēpumā, un neatklāt tos trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par tā izveidoto pieslēgšanās datu sarežģītību un to saglabāšanu, kā arī par jebkurām darbībām (datu nodošanu, iesniegtajiem preču pasūtījumiem, lietotāja komentāriem u. c.), kuras AIBI veikalā veiktas, pievienojoties ar individuālu Pircēja lietotāja vārdu un paroli. Ja AIBI sniegtos pakalpojumus izmanto trešās personas, pieslēdzoties pie interneta veikala, izmantojot Pircēja pievienošanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs nozaudē pieslēgšanās datus, tam ir nekavējoties par to jāinformē Pārdevējs pa pastu, telefonu vai nosūtot elektronisko vēstuli, vai jānomaina pieslēgšanās dati, pievienojoties pie AIBI veikala sistēmas sadaļā „Mans konts”. Pārdevējs nevar būt un nebūs uzskatāms kā atbildīgais par zaudējumu rašanos, kas nodarīti Pircējam, trešajām personām, pieslēdzoties pie AIBI veikala, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus.

2.5. Klienta personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar AIBI veikala konfidencialitātes politiku. Ja Pircējs izmanto AIBI veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Klienta personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi.

2.6. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju, nosakot, vai Pircējs un persona, kam tiek piegādātas preces, ir pilngadīgs (Latvijas Republikas likumos noteiktajos gadījumos) vai ne mazāk kā 18 gadu vecas, pārdodot un piegādājot preces, izsniedzot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksas un/vai naudu par Pircēja atdotajām precēm, parāda nokārtošanu, citu saistību izpildi, kas izriet no Pirkuma līguma, un Pircējam nodrošinot piekļuvi citiem AIBI veikala pakalpojumiem.

2.7. Pircēja personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai ar Pircēja piekrišanu. Pircēja piekrišana tiek izteikta, aizpildot reģistrācijas veidlapu un marķējot atbilstošos laukus, kas norādīti šajos noteikumos.

3. Preču cenas, apmaksāšanas kārtība un termiņi

3.1. Preču cenas AIBI veikalā un izveidotajā pasūtījumā ir norādītas Eiro ar PVN. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā AIBI veikalā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

3.2. Pircējs norēķinās par preci vienā no šiem veidiem:

3.2.1. Apmaksa, pasūtījuma laikā izmantojot PayPal. Maksājot par precēm šādā veidā, Pircējam PayPal sistēmā izveidojas maksājums pēc tā apmaksājamā pasūtījuma. Naudu Pircējs pārskaita uz Pādevēja kontu. Atbildība par datu aizsardzību Pircēja maksājuma laikā šajā gadījumā attiecināma uz PayPal, jo visas naudas operācijas notiek PayPal sistēmā.

3.2.2. Apmaksa, pasūtījuma laikā izmantojot Priekšapmaksas rēķinu. Klients veicot pasūtījumu iegūst Priekšapmaksas rēķina numuru. Pēc tam Pircējs izmantojot interneta banku: Maksājuma mērķī norāda attiecīgā Priekšapmaksas rēķina numuru. Naudu Pircējs pārskaita uz Pārdevēja kontu.

3.3. Pircējam, izvēloties norēķināšanos par precēm to pasūtīšanas laikā atbilstoši Noteikumu 3.2. punktam, Pircējs par pasūtītajām precēm apņemas samaksāt nekavējoties, taču ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā no pasūtījuma iesniegšanas brīža. Tikai brīdī, kad Pārdevējs no tā izvēlētās maksāšanas sistēmas operatora, saņem atbilstošu Pircēja maksājumu par precēm un to piegādes (transportēšanas) veikšanas apstiprinājumu, Pārdevējs uzsāk pasūtījuma izpildi un no šī brīža arī aprēķināms preču piegādes termiņš.

3.5. Ja Pircējs ir izvēlējies veikt norēķināšanos par precēm to pasūtīšanas laikā atbilstoši Noteikumu 3.2.2. punktam, Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot Pircējam, anulēt tā pasūtījumu, ja Pircējs nesamaksā par precēm 1 (vienas) stundas laikā no pasūtījuma iesniegšanas brīža.

3.6. PVN faktūrrēķinu Pārdevējs izraksta un Pircējam nosūta uz Pircēja norādīto elektronisko pastu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc preču piegādes.

3.7. Pircējam, ja tas ir juridiska persona, ir tiesības norēķināties par precēm, apmaksājot Pārdevēja izstādītos priekšapmaksas rēķinus (izvēloties tādu apmaksāšanas veidu). Saņemot priekšapmaksas rēķinu, Pircējs maksājumu veic sevis izvēlētajā maksāšanas sistēmā vai internetbankā, maksājuma mērķī norādot Priekšapmaksas rēķina numuru. Naudu Pircējs pārskaita uz Pārdevēja kontu priekšapmaksas rēķinā norādītājā termiņā. Pircējam, neapmaksājot priekšapmaksas rēķinu tajā norādītajā termiņā vai apmaksājot priekšapmaksas rēķinu, nenorādot maksājuma mērķī Priekšapmaksas rēķina numuru, preču pasūtījums no Pārdevēja puses nav izpildāms. Atbildība par Pircēja datu aizsardzību maksāšanas laikā šajā gadījumā gulstas uz atbilstošo banku, jo visas naudas operācijas noris bankas internetbankas sistēmā.

4. Preču komplektēšana un piegādāšana

4.1. AIBI veikala tirdzniecība veicama un preces piegādājamas visā Latvijas teritorijā. Tirdzniecības teritorija ir noteikta ar vienpusēju Pārdevēja lēmumu. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis.

4.2. Par preču piegādes pakalpojumu piemērojams maksājums, kas ir norādīts AIBI veikala mājas lapas sadaļā „Piegāde” un ir spēkā preču pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Preču piegādes maksājums var būt gan fiksēts, gan atkarīgs no Pircēja pasūtīto preču vērtības un (vai) piegādes termiņa.

4.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji pēc saviem ieskatiem noteikt piegādes maksu un minimālo pirkumu groza summu, t. i., minimālo summu, par kuru Pircējam jāizvēlas un jāpasūta preces AIBI veikalā lai pasūtījums tiktu izpildīts. Minimālā pirkumu groza summa norādāma AIBI veikala sadaļā „Piegāde”. Minimālajā pirkumu groza summā nav ieskaitāma preču piegādes maksa.

4.4. Pārdevējs pieliks visas pūles, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā apmērā, taču nevar piešķirt un nepiešķir jebkādas garantijas. Ja pasūtījuma komplektēšanas vietā nav pasūtīto preču atlikuma vai preces pietiekamā daudzumā, Pārdevējs saglabā tiesības nepiegādāt preces, piegādāt mazāku preču daudzumu.

4.5. Pircēja pasūtītās preces piegādājamas uz AIBI veikala sistēmā Pircēja piereģistrēto adresi vai Pakomātu. Pircējs apņemas preces pieņemt pats tā izvēlētā laika loga robežās vai, veicot pasūtījumu, komentāru sadaļā norādīt personu, kura ir tiesīga Pircēja vārdā saņemt pasūtījumu (attiecībā uz Pircēju – juridisko personu – šī prasība ir izpildāma obligāti).

4.6. Tādā gadījumā, ja AIBI veikala sistēmā norādītajā piegādes adresē Pircējs vai tā AIBI veikala sistēmā norādītā persona – saņēmējs nav atrodama, Pārdevējam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošai pilngadīgai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam vai tā pilnvarotajam pārstāvim jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam.

4.7. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs reģistrēdamies AIBI veikala sistēmā ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai Pircēja norādīts saņēmējs nav atrodams, preces pieņemošā persona ir nepilngadīga, uzrāda spēkā neesošu personas dokumentu vai atsakās uzrādīt personas dokumentu (ja Pārdevējam vai tā pilnvarotajai personai ir jāpārliecinās par Pircēja vai preces pieņemošās personas vecumu saskaņā ar piemērotajiem normatīvajiem aktiem vai šiem Noteikumiem), u. c.), atkārtoti preces nav sūtāmas (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus samaksā par atkārtotu preču piegādi), bet iepriekš par precēm samaksātā nauda atmaksājama, izņemot preču piegādes maksu. Tādā gadījumā, ja pasūtījuma iesniegšanas laikā Pircējam tika piemērota piegādes maksājuma atlaide, taču preču piegāde nebija iespējama Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs saglabā tiesības ieturēt no Pircējam atmaksājamās naudas summas pilnu preču piegādes maksu (kas ir spēkā preču pasūtījuma iesniegšanas brīdī), neņemot vērā pasūtījuma iesniegšanas laikā piemērotās atlaides.

4.8. Pārdevējs vai tā pilnvarotā persona piegādā preces Pircējam laika robežās, kas atrunātas sadaļā Piegāde. Pircējs piekrīt, ka izņēmumu gadījumos preču piegāde var tikt kavēta neparedzētu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs vai tā pilnvarotā persona apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādes izmaiņas.

4.9. Visos gadījumos Pārdevējs vai tā pilnvarotā persona atbrīvojama no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

4.10. Pircējam ir tiesības veikt preču atgriešanu saskaņā ar atrunu Sadaļā “Preču atgriešanas nosacījumi”.

5. Preču kvalitātes garantija un lietošanas derīguma termiņš

5.1. Visu AIBI veikalā pārdodamo preču īpašības vispārēji ir norādītas pie katras preces esošajā preces aprakstā.

5.2. Pārdevējs neatbild par to, ka AIBI interneta veikalā esošās preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst reālajam preču izmēram, formai un krāsai, Pircēja izmantojamo ekrānu (monitoru) īpašību vai citu tehnisko iemeslu dēļ, kā arī ņemot vērā saprātīgi iespējamās attēlā neatbilstības.

5.3. AIBI veikalā pārdotām precēm ir ražotāja kvalitātes garantija.

5.6. Visām precēm AIBI veikalā ir noteikts derīguma termiņš. Pārdevējs apņemas pārdot preces Pircējam tā, lai Pircējam pēc saņemšanas būtu iespējams preci lietot vismaz 3 mēnešus, ja AIBI veikala preces kartiņā nav īpaši norādīts cits termiņš.

6. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atgriešana

6.1. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no AIBI veikalā noslēgtā preču pirkšanas- pārdošanas līguma, par to paziņojot Pārdevējam rakstiski ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas (ņemot vērā, ka visas AIBI veikalā tirgotās preces ir pārtikas produkti). Brīvas formas paziņojumu, kurā skaidri identificēts Pircējs (vārds, uzvārds) un pasūtījuma datums, par atteikuma tiesību izmantošanu, vai piegādes dokumentam pievienoto Atteikuma veidlapu, pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus, Pircējs nosūta Pārdevējam uz šādu adresi: SIA “AIBI”, Cēsu iela 16A, Ērgļi, LV-4840 vai pa e-pastu: aibi.r@apollo.lv.

6.2. Iesniedzot rakstisku paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, Pircējam ir ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad ir nosūtīts paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu, jāatgriež prece (ja tā tika piegādāta) šo Noteikumu 6.6. punktā noteiktā kārtībā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos atteikuma tiesību izmantošanas laikā, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

6.3. Noteikumu 6.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, t. i., fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

6.4. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot Noteikumu 6.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības, ja ir konstatējams jebkurš no šādiem apstākļiem:

6.4.1. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

6.4.2. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

6.4.3. citos 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” paredzētajos gadījumos.

6.5. Pircējs (patērētājs) ir tiesīgs pieteikt Pārdevējam prasījumu par Līguma noteikumiem neatbilstošu preci atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un izmantot minētajā likumā noteiktās tiesības likumā noteiktajā kārtībā.

6.6. Līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai preci, attiecībā uz kuru izmantotas atteikuma tiesības vai kuras tiek atgrieztas atbilstoši Noteikumu 6.4. punktam, Pircējs nosūta pa pastu vai bez maksas nodod Pārdevēja birojā (juridiskajā adresē) pirms tam vienojoties ar Pārdevēju pa e-pastu aibi.r@apollo.lv par preču atgriešanas laiku. Izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.

6.7. Atgriežamām vai maināmām kvalitatīvām precēm vai precēm, attiecībā uz kurām tiek izmantotas atteikuma tiesības, ir jābūt nesabojātām, tās nedrīkst būt zaudējušas preču pārdošanas izskatu (nav noņemtas un sabojātas etiķetes, nav atvērtas, u. c.), lietošanas īpašības un tās nevar būt lietotas. Precēm ir jābūt atgrieztām oriģinālā iepakojumā, kādā Pircējs tās saņēma, obligāti ir jāiesniedz preču iegādes dokumenti. Ja preces ir sabojātas, nekārtīgas vai nav atbilstoši iepakotas, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preces, tās nemainīt un neatgriezt Pircējam par precēm samaksāto naudu.

6.8. Par precēm, attiecībā uz kurām Pircējs izmantojis atteikuma tiesības, samaksātā nauda, t.sk., piegādes izdevumi atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pircēja paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

6.9. Atgriežot vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas preces, kā arī līgumam neatbilstošas preces, Pārdevējs norēķinās, ievērojot Noteikumu 6.8. punktu, tomēr Pircējam atgriežama tā samaksātā preču piegādes maksa tikai tādā gadījumā, ja tiek atgrieztas visas a pirkumu iegādātās preces. Piegādes maksa atgriežama kopā ar atmaksājamo summu par Pircēja iegādātām precēm.

7. Informācijas apmaiņa

7.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi kontaktējas ar Pircēju pa tā norādīto elektroniskā pasta adresi vai telefonu.

7.2. Pircējs visus paziņojums un jautājumus sūta un citādi kontaktējas pa e-pastu (aibi.r@apollo.lv) vai telefonu 64871321.

8. Beigu nosacījumi un strīdus risināšana

8.1. Šie Noteikumi ir sagatavoti vadoties pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.2. Attiecībām, kuras ir izveidojušās uz šo Noteikumu pamata, piemērojamas Latvijas Republikas tiesību normas.

8.3. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei zaudējumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.4. Jebkurš strīds, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju, risināms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos.